Các Trường học chuyển tiếp
Học sinh sau khi tốt nghiệp Trường Nhật ngữ sẽ tùy theo trình độ mà chuyển tiếp lên các Trường sau đây

【CAO HỌC 】  
ĐẠI HỌC NAGOYA,  ĐẠI HỌC NAGOYA SHIRITSU
ĐẠI HỌC NAGOYA KOGYO,  ĐẠI HỌC NARAKYOUIKU
ĐẠI HỌC AICHI,  ĐẠI HỌC CHUKYO,  ĐẠI HỌC MEIJO,  ĐẠI HỌC OHTANI,
ĐẠI HỌC NAGOYA GAIKOKUGO,  ĐẠI HỌC NAGOYA SANGYO
ĐẠI HỌC NAGOYA JOSHI,


【ĐẠI HỌC 】
ĐẠI HỌC AICHI , ĐẠI HỌC CHUKYO , ĐẠI HỌC MEIJO , ĐẠI HỌC KINJO ,
ĐẠI HỌC CHUBU , ĐẠI HỌC AICHITOUHOU , ĐẠI HỌC AICHI GAKUIN ,
ĐẠI HỌC NAGOYA KEIZAI , ĐẠI HỌC NAGOYA SANGYO ,
ĐẠI HỌC NAGOYA GAKUIN , ĐẠI HỌC SEIJYO , ĐẠI HỌC AICHI SANGYO ,
ĐẠI HỌC AICHI GAKUSEN , ĐẠI HỌC TOUKAI GAKUEN ,
ĐẠI HỌC GIHUKEIZAI , ĐẠI HỌC CHUKYO GAKUIN ,
ĐẠI HỌC OHSAKA KOKUSAI , ĐẠI HỌC RYUTSU KAGAKU

【CAO ĐẲNG 】
CAO ĐẲNG ELIC BUSINESS & KOHMUIN
CAO ĐẲNG KOKUSAI KANKOH, CAO ĐẲNG NAGOYA MOHDO
CAO ĐẲNG TOKYO IT KAIKEI