TOP

Thành viện của Hiệp hội các trường giáo dục Nhật ngữ

Trường Nhật Ngữ North River

Số bưu điện : 453-0851 

Nagoya shi, Nakamura Ku, Hatae doori, 2 chou me, 8-3

 Số Điện thoại : 052-485-3757

 Số Fax: 052-485-3758