Tiền nhà (1 tháng) 20、000~25、000円

※Tiền nhà KTX chưa bao gồm tiền điện, nước, ga sinh họat