English
日本語

THÀNH VIỆN CỦA HIỆP HỘI CHẤN HƯNG GIÁO DỤC NHẬT NGỮ
TRƯỜNG NHẬT NGỮ NORTH RIVER

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU TUYỂN SINH SỰ KIỆN CÁCH ĐI ĐẾN TRƯỜNG

BUỔI THUYẾT TRÌNH (THÁNG 2)
ĐI DÃ NGOẠI (THÁNG 5)

SỐ BƯU ĐIỆN 453-0851 SỐ 2-8-3 ĐƯỜNG HATAE, QUẬN NAKAMURA, THÀNH PHỐ NAGOYA
SỐ ĐIỆN THOẠI:052-485-3757 SỐ FAX:052-485-3758
Copyright(C)2020 North River Japanese Language School.All rights reserved.